Sofia Nazalya

Asia Analyst, Risk Insight, Verisk MaplecroftShare

Sofia Nazalya