Xu Aidong

Chief Analyst, Beijing Antaike Information Co.Share

Xu Aidong